Rádió 1 GongHallgassa élőben!

null
Játék  /  2024. július. 05. péntek

„Medencés buli a Rádió 1 Gongon!” játék JÁTÉKSZABÁLYZATA

„Medencés buli a Rádió 1 Gongon!” játék JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Echo Penisola Kft. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a továbbiakban: Társaság/ Szervező),

2. A Játékban részt vevő személyek

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos).

A játékban nem vehetnek részt a Gong Rádió Kft., Echo Penisola Kft. valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

3. Nyeremények

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), - akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - az alábbi nyereményeket nyerhetik meg:

 

Óranyeremény:

· óránként 1 db 3.000 Ft értékű kávé, fagyi, pizza meghívás a Café Plázsba – a nyereményt a Café Plázs Kft. biztosítja

 

 

Napi fődíj:

· 1 db 20.000 Ft értékű vásárlási lehetőség az Otthon Butikba (lakásdekoráció, bútor, női-férfi ruha) – a nyereményt az Everbet-Estate Zrt. biztosítja

 

 

Heti fődíj:

· 1 db 50.000 Ft értékű női napszemüveg + 1 db 50.000 Ft értékű férfi napszemüveg Fusio Optika jóvoltából – a nyereményt Homoki Imre Zoltán E. V. biztosítja

+

· 1 db 43.990 Ft értékű 366 cm x 76 cm nagyságú medence – a nyereményt a Bács Reklám Kft. biztosítja

 

4. A Játék időtartama

A Játék 2024. július 08 – 2024. július 12. közötti időszakban hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 10:00 és 16:00 óra között, pénteken 10:00-15:00 óra között tart, mely időtartam alatt óránként 1 fő játékra jelentkező kerül kisorsolásra a játékban való részvétel céljából. Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16:00-17:00 óra között és pénteken 15:00-16:00 óra között a helyesen válaszoló és adásba kerülő játékosok között kisorsolásra kerül a napi fődíj nyeremény. Pénteken 16:00-17:00 óra között a helyesen válaszoló és adásba kerülő játékosok között kisorsolásra kerül a fődíj nyeremény.

5. A Játék meghirdetésének módja A játékot a Szervező hivatalos weboldalán, a www.gongradio.hu oldalon és a hivatalos Facebook oldalán, a https://www.facebook.com/gongradio.hu oldalon, továbbá a Rádió1 Gong 0-24 óra közötti műsoridejében hirdeti meg.

6. A Játék menete

6.1. A részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a játékra jelentkező a Echo Penisola Kft. 0620/9414-020 (normál díjas) telefonszámára küldjön SMS/Viber üzenetet, hogy „nyerni szeretnék!”. Játékra való jelentkezéssel a játékos elfogadja a játékszabályzatot.

Játékra való jelentkezésnek minősül, minden olyan sms/viber üzenet, amelyben a jelentkező egyértelműen jelzi, hogy a játékban részt kíván venni, pl. „Jelentkezem a nyereményért”, „Nyerni szeretnék” stb.

Az üzenetet küldő – nyereményért jelentkező - személyek közül sorsoló program segítségével (random.org/lists) kiválasztásra kerül egy-egy játékos jelölt, akit a 4. pontban megjelölt időtartamban a rádiós műsorvezető felhív, meggyőződik róla, hogy valóban jelentkezett-e a nyereményért. Ezt követően az adott órában a nyereményre jelentkezőnek meg kell mondania, hogy a lejátszott, víz alatti mondatot a Rádió 1 Gong melyik műsorvezetője mondja.

Amennyiben a játékos helyesen válaszolt, és a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeknek is megfelel, megnyeri az óranyereményt.

Az adott órában helyesen válaszoló, adásba kerülő és a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeknek is megfelelő játékosok között hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken kisorsolásra kerül sorsoló program segítségével (random.org/lists) a napi fődíj nyeremény.

Az adott órában helyesen válaszoló, adásba kerülő és a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeknek is megfelelő játékosok között pénteken kisorsolásra kerül sorsoló program segítségével (random.org/lists) a heti fődíj nyeremény.

6.2. Sorsolás

Óranyeremény sorsolásának időpontja:

2024. 07. 08. 10.00 – 16.00 óra között – óránként 1 db óranyeremény

2024. 07. 09. 10.00 – 16.00 óra között – óránként 1 db óranyeremény

2024. 07. 10. 10.00 – 16.00 óra között – óránként 1 db óranyeremény

2024. 07. 11. 10.00 – 16.00 óra között – óránként 1 db óranyeremény

2024. 07. 12. 10.00 – 15.00 óra között – óránként 1 db óranyeremény

Napi fődíj nyeremény sorsolásának időpontja:

2024. 07. 08. 16.00 – 17.00 óra között – 1 db napi fődíj nyeremény sorsolás

2024. 07. 09. 16.00 – 17.00 óra között – 1 db napi fődíj nyeremény sorsolás

2024. 07. 10. 16.00 – 17.00 óra között – 1 db napi fődíj nyeremény sorsolás

2024. 07. 11. 16.00 – 17.00 óra között – 1 db napi fődíj nyeremény sorsolás

2024. 07. 12. 15.00 – 16.00 óra között – 1 db napi fődíj nyeremény sorsolás

Heti fődíj nyeremény sorsolásának időpontja:

2024. 07. 12. 16.00 – 17.00 óra között – 1 db heti fődíj nyeremény sorsolás

 

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását.

6.3. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A kiválasztott játékosokat telefonon keresi meg a Szervező és amennyiben az adott játékos egyébként megfelel minden más – jelen szabályzatban - rögzített feltételnek, úgy részt vesz a sorsolásban. A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre nem váltható. A nyeremények átadására személyesen kerül sor a Felajánló székhelyén a nyertessel előre egyeztetett időpontban.

A heti fődíj medence nyeremény átadására a Gong Rádió Kft., Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1/B. 8. emelet címen kerül sor hétköznaponként 9.00 és 16.00 óra között.

Amennyiben a nyertes vagy meghatalmazottja a megbeszélt időpontban nem veszi át nyereményét és ezen időpontig nem egyeztet új időpontot a felajánlóval, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a nyeremény felajánlója viseli A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező/Felajánló kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a sorsolás napját követően 15 nap áll rendelkezésre. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Abban az esetben, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem tudja, a nyeremény átvételére bárkinek meghatalmazást adhat. A Felajánló a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban az esetben adja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Felajánlónak átadja. A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét kizárja. A nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti. 6.4. Kizárás a Játékból

A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

· a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

· bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

· ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

· a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;

· ha pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;

· ha a pályázatra beküldött kép, bármilyen módon megbotránkoztató, jogszabályt sért, reklámot hordoz;

· jelen Szabályzat bármely pontját megsérti

 

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta, az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben a körben

bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatvédelem és adatkezelés

A Echo Penisola Kft. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:

Játékban részt vevő

természetes személy

neve, születési ideje,

telefonszáma - Játékban részt vevő azonosítása, - Játékban való részvétel, - Sorsolás lebonyolítása, - Nyeremény kézbesítése/átadása, - Játékban részt vevő értesítése, - egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap

Játékban részt vevő

természetes személy

lakcíme · Játékban részt vevő azonosítása, · Játékban való részvétel, · Nyeremény kézbesítése/átadása, · Játékban részt vevő értesítése, · egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap

Játékban részt vevő

természetes személyről

készült fényképfelvétel · Játékban részt vevő azonosítása, · Játékban való részvétel az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe - Játékban részt vevő azonosítása, - Játékban való részvétel, - - Játékban részt vevő értesítése, - egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap

Nyertes játékos

adóazonosító jele · jogszabályi kötelezettségek teljesítése · Nyeremény kézbesítése/átadása jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján 8 év

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Echo Penisola Kft. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

 

Gong Rádió Kft.,

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/b

email: gongradio@gongradio.hu

 

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint, ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 

• cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

• postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

• telefon: +36 (1) 391-1400

• fax: +36 (1) 391-1400

• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• honlap: naih.hu

9. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni a gongradio@gongradio.hu e-mail címen /76/414-030 telefonszámon lehet.

10. Vegyes rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.gongradio.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

A játékra jelentkezők és a Játékosok tudomásul veszik, hogy Szervező a játékot hivatalos Facebook oldalán is hirdeti, azonban a játékra a Facebook oldalon történő jelentkezést kizárja. Ennek megfelelően a Facebook oldalon történő esetleges jelentkezéseket a Szervező törli.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játékszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kecskemét, 2024. július 05.